<div class="text-notification alert alert-danger" style="display:none;"></div>
<div id="orderServiceAddress"> <form id="orderServiceAddressForm"> <h3>Hãy điền địa chỉ của quí vị</h3> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order2"> <div class="column-order-in"> <input type="text" id="service_address" name="service_address" placeholder="Địa chỉ" maxlength="50"> </div> </div> <div class="column-order"> <div class="column-order-in"> <input type="text" id="service_city" name="service_city" placeholder="Thành phố" maxlength="20"> </div> </div> <div class="column-order"> <div class="column-order-in"> <input type="text" name="service_zip" placeholder="Mã Bưu Chính" maxlength="10" readonly="true"> </div> </div> </div> <div><p></p><p>- hoặc -</p></div> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order2"> <div class="column-order-in"> <input type="text" id="service_esiid" name="service_esiid" placeholder="ESI ID"> </div> </div> </div><div id="creditIdSeparator" style="display:none"><p></p><p>- Và cung cấp Nueces Member ID-</p></div><div id="creditIdInput" class="text-tier text-tier clearfix" style="display:none"><div class="column-order column-order2"><div class="column-order-in"><input type="text" id="credit_id" name="credit_id" placeholder="Nueces Member ID"></div></div></div> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order-in"> <input type="submit" class="button-search" value="Tìm kiếm"/> </div> </div> <div class="alert alert-warning"> <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> <span>Lưu ý: Nếu quí vị không thấy địa chỉ của mình trên đây hoặc có một yêu cầu đặc biệt thì xin liên hệ với chúng tôi tại 1.855.888.9888 hoặc customercare@v247power.com và chúng tôi sẽ giúp quí vị!</span> </div> <div id="orderServiceAddressSearchResult" class="text-result" style="display:none;"></div> </form> </div>
<div id="orderServiceType" class="panel panel-default" style="display:none;margin:15px;"> <div class="panel-heading" style="padding:15px 8px 8px 8px;"> <h3> <span class="lbl_movein_switch">Công ty V247 Power sẽ cung cấp điện cho tư gia quí vị theo các trường hợp sau đây:</span> </h3> </div> <div class="panel-body"> <table class="table table-striped" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:top;"><span class="lbl_service_type">Cách chuyển qua V247 Power</span> *</th> <td> <input id="sigma_ENROL_TYPE" ed="R" name="sigma_ENROL_TYPE" type="radio" value="M" onclick="fnCheckEnrollmentType('M')" checked=""> <span class="lbl_move_in" data-i18n="opts.move_in"> Quí vị dọn vào nhà khác và muốn xài điện của V247 Power </span><br> <input id="sigma_ENROL_TYPE" ed="R" name="sigma_ENROL_TYPE" type="radio" value="S" onclick="fnCheckEnrollmentType('S')"> <span class="lbl_switch" data-i18n="opts.switch">Đang có điện và muốn chuyển qua V247 Power vào ngày gần nhất theo hệ thống</span><br> <input id="sigma_ENROL_TYPE" ed="R" name="sigma_ENROL_TYPE" type="radio" value="SS" onclick="fnCheckEnrollmentType('SS')"> <span class="lbl_self_switch" data-i18n="opts.s_switch">Đang có điện và muốn chuyển qua V247 Power theo ngày quí vị muốn </span> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top;"><span class="lbl_date_req">Ngày yêu cầu</span> *</th> <td> <input id="sigma_REQUEST_DATE" type="text" size="20" ed="R" sigmatype="datepicker" readonly="readonly" class="datepicker"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <div> <div class="alert alert-info" style="padding:0px;margin-top:5px;"> <table style="margin:0px;border-style:none;"> <tr> <td><i class="fa fa-info-circle"></i></td> <td><span>Một chuyển đổi dịch vụ thông thường sẽ được hoàn thành trong vòng 1 đến 7 ngày làm việc. Nếu quí vị yêu cầu chuyển đổi dịch vụ theo ngày quí vị yêu cầu, quí vị có thể trả thêm lệ phí trực tiếp từ TDSP. Vui lòng tham khảo TOS để biết thêm chi tiết sách đầy đủ lệ phí TDSP.</span></td> </tr> </table> </div> <div class="alert alert-info" style="padding:0px"> <table style="margin:0px;border-style:none;"> <tr> <td><i class="fa fa-info-circle"></i></td> <td><span>Nếu quí vị chuyển từ 1 nhà cung cấp điện qua V247 Power, quí vị có quyền xem xét và hủy bỏ điều khoản dịch vụ (TOS) trong vòng ba ngày làm việc, sau khi nhận được các điều khoản dịch vụ (TOS), mà không bị phạt.</span></td> </tr> </table> </div> <div class="alert alert-info" style="padding:0px;margin-bottom:5px;"> <table style="margin:0px;border-style:none;"> <tr> <td><i class="fa fa-info-circle"></i></td> <td><span>Nếu quí vị hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng dịch vụ với V247 Power trước khi kết thúc thời hạn ban đầu được quy định trong hợp đồng, quí vị có thể phải chịu trách nhiệm trả phí chấm dứt sớm (ETF) được quy định trong TOS/ETF.</span></td> </tr> </table> </div> <div style="clear:both"></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>
<div id="orderCustomerInfo" class="order-page-left" style="display:none;padding:0px 8px 8px 25px;"> <form id="orderForm" action="" method="post"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><h3>THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA BẠN</h3></div> <div class="panel-body"> <div class="text-tier1 text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">First Name *</div> <input type="text" name="customer_first_name" placeholder="Tên"/> </div> </div> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Middle Initial</div> <input type="text" name="customer_middle_name" placeholder="Tên lót"/> </div> </div> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Last Name *</div> <input type="text" name="customer_last_name" placeholder="Tên họ"/> </div> </div> </div> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Date of Birth *</div> <input id="customer_dob" name="customer_dob" type="text" size="20" readonly="readonly" class="datepicker" placeholder="Ngày sinh" /> </div> </div> <div class="column-order" style="width:66.66%"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Authorized Representative</div> <input type="text" name="authorized_representative" placeholder="Đại diện ủy quyền"/> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><h3>ĐỊA CHỈ HOÁ ĐƠN</h3></div> <div class="panel-body"> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <label><input type="checkbox" name="copy_service_address" checked="checked" onclick="fnCopyServiceAddress()"/> Tương tự như Địa chỉ dịch vụ</label> </div> <div class="text-tier1 text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order2"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Street Address *</div> <input type="text" id="customer_billing_address" name="customer_billing_address" placeholder="Địa chỉ"/> </div> </div> <div class="column-order column-order2"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Apartment Name</div> <input type="text" id="customer_billing_apt" name="customer_billing_apt" placeholder="Tên căn hộ"/> </div> </div> </div> <div class="text-tier1 text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">City *</div> <input type="text" id="customer_billing_city" name="customer_billing_city" placeholder="Thành phố"/> </div> </div> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">State *</div> <input type="text" id="customer_billing_state" name="customer_billing_state" placeholder="Tiểu bang"/> </div> </div> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Zip *</div> <input type="text" id="customer_billing_zipcode" name="customer_billing_zipcode" placeholder="Mã Bưu Chính" onkeypress='return event.charCode >= 48 && event.charCode <= 57' maxlength="9"/> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><h3>GIAO TIẾP</h3></div> <div class="panel-body"> <div class="text-tier2 text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order2"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Primary Phone *</div> <input type="tel" name="customer_phone" placeholder="Số điện thoại"/> <div class="text-description"></div> </div> </div> <div class="column-order column-order2"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Email *</div> <input type="email" name="customer_email" placeholder="Email Address"/> <div class="text-description"></div> </div> </div> </div> <div class="text-tier2 text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order2"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Mobile Phone</div> <input type="tel" name="customer_phone2" placeholder="Điện thoại di động"/> <div class="text-description"></div> </div> </div> <div class="column-order column-order2"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">Mobile Provider</div> <select class="form-control" id="sigma_CUST_SMS_PROVIDER" placeholder="Công ty cung cấp điện thoại di động"> <option value="" selected="">-Select-</option> <option value="Alltel">Alltel</option> <option value="Ameritech">Ameritech</option> <option value="ATT Wireless">ATT Wireless</option> <option value="Bell Canada">Bell Canada</option> <option value="Bellsouth">Bellsouth</option> <option value="Boost">Boost</option> <option value="Cellular South">Cellular South</option> <option value="CellularOne">CellularOne</option> <option value="CellularOne MMS">CellularOne MMS</option> <option value="Centennial Wireless">Centennial Wireless</option> <option value="Cincinnati Bell">Cincinnati Bell</option> <option value="Cingular">Cingular</option> <option value="Cricket">Cricket</option> <option value="Edge Wireless">Edge Wireless</option> <option value="Metro PCS">Metro PCS</option> <option value="Nextel">Nextel</option> <option value="O2">O2</option> <option value="Orange">Orange</option> <option value="Qwest">Qwest</option> <option value="Rogers Wireless">Rogers Wireless</option> <option value="Sprint PCS">Sprint PCS</option> <option value="Suncom">Suncom</option> <option value="T-Mobile">T-Mobile</option> <option value="Teleflip">Teleflip</option> <option value="Telus Mobility">Telus Mobility</option> <option value="US Cellular">US Cellular</option> <option value="Verizon">Verizon</option> <option value="Virgin Mobile">Virgin Mobile</option> </select> <div class="text-description"></div> </div> </div> </div> <div class="text-tier text-tier clearfix" style="display:none;"> <div class="column-order column-order-in"> <input type="checkbox" name="customer_infor_addtional_product"/> <span>Tôi muốn thông tin về sản phẩm bổ sung và dịch vụ cung cấp gửi cho tôi qua tin nhắn văn bản</span> <div class="text-description">Thông báo sẽ được gửi tự động qua tin nhắn văn bản</div> </div> </div> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order-in"> <div class="label-title">Ngôn ngữ sử dụng để giao tiếp trong tương lai?</div> <p> <label><input type="radio" name="customer_language" value="Default" checked="checked"/> English</label> </p> <p> <label><input type="radio" name="customer_language" value="es.Default"/> Spanish</label> </p> <p> <label><input type="radio" name="customer_language" value="vi.Default"/> Vietnamese</label> </p> </div> </div> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order"> <div class="column-order-in"> <div class="label-title">Bạn muốn nhận được hóa đơn của bạn như thế nào?</div> <select class="form-control" id="sigma_BILL_MODE" placeholder="Bill Mode" style="width:240px;"> <option value="Email">Email</option> <option value="OnLine">On Line</option> <option value="Paper">Paper Bill</option> <option value="PrintEMail" selected="selected">Print and Email</option> </select> </div> </div> </div> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="label-title">Qua đâu bạn biết về V247Power?</div> <select class="form-control" id="sigma_REFERRED_BY" placeholder="Thông qua" style="width:240px;" > <option value="" selected="">-Select-</option> <option value="00">Referral</option> <option value="01">Web</option> <option value="02">Radio</option> <option value="03">Store Front Referral</option> <option value="04">Mail</option> <option value="05">Chron</option> </select> </div> </div> <div id="pnl_referralOption" class="column-order column-order3" style="display:none;"> <div class="column-order-in"> <div class="label-title">Thông qua MÃ SỐ KHÁCH HÀNG</div> <input type="text" name="sigma_REFERRED_CUST_ID" placeholder="Mã số khách hàng (10 chữ số)" onkeypress='return event.charCode >= 48 && event.charCode <= 57' maxlength="10"/> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><h3>THÔNG TIN AN NINH</h3></div> <div class="panel-body"> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">SSN</div> <input type="text" name="customer_social_security_number" placeholder="Số An Sinh Xã Hội"/> </div> </div> </div> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <p> <div class="text-description"><i>(Bạn phải nhập số an sinh xã hội của bạn nếu bạn muốn kiểm tra tín dụng để miễn đặt cọc)</i></div> <div class="text-description">-or-</div> </p> </div> <div class="text-tier1 text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">ID (Driver's License# or Any other)</div> <input type="text" name="customer_security_id" placeholder="ID"/> </div> </div> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">ID State</div> <input type="text" name="customer_security_state" placeholder="Tiểu bang"/> </div> </div> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <div class="text-description">ID Expiry Date</div> <input type="text" id="customer_security_expiry" name="customer_security_expiry" size="20" readonly="readonly" class="datepicker" placeholder="Ngày hết hạn"/> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><h3>YÊU CẦU ĐẶC BIỆT</h3></div> <div class="panel-body"> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div><label><input type="checkbox" id="sigma_LIFE_SUPPORT" name="sigma_LIFE_SUPPORT" value="1"/> <span>Hỗ trợ hồi sinh (Life Support)</span></label></div> <div class="text-description"><i>(Chọn nếu một cư dân tại các địa chỉ dịch vụ đã chọn yêu cầu hỗ trợ trợ hồi sinh)</i></div> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><h3>XÁC MINH TÍN DỤNG</h3></div> <div class="panel-body"> <table border="0" class="table" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:250px;vertical-align:middle;"> <label><input type="radio" id="sigma_FLOW_STATUS" name="sigma_FLOW_STATUS" value="-102" onclick="fnShowAdditionalFees()" /> <span>Kiểm tra tín dụng của tôi</span></label> </td> <td rowspan="3" id="pnl_feeOptions" class="panel-body alert" style="height:200px;vertical-align:top;"> <div> <div id="ENR_FEE_CC_MSGS" style="display: none;"> <span class="lbl_credit_verify">Xác minh tín dụng</span> </div> <div id="ENR_FEE_NOCC_MSGS" style="display: none;"> <span>Tôi muốn trả tiền đặt cọc tối đa của</span> $150.00  <span>và không kiểm tra tín dụng.</span> </div> <div id="ENR_FEE_WAIVECC_MSGS" style="display: none;"> <p> <label><input class="xform-control" type="radio" id="sigma_SUB_FLOW_STATUS" name="sigma_SUB_FLOW_STATUS" value="-229" /> <span>Tôi sẽ gửi một lá thư từ nhà cung cấp hiện tại của tôi hiển thị thanh toán kịp thời cho 12 tháng qua với không nhiều hơn 1 thanh toán chậm</span></label> <br><br> <label><input class="xform-control" type="radio" id="sigma_SUB_FLOW_STATUS" name="sigma_SUB_FLOW_STATUS" value="-228" /> <span>Tôi 65 tuổi và có thể cung cấp bằng chứng về thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp điện hiện tại của tôi.</span></label> <br><br> <label><input class="xform-control" type="radio" id="sigma_SUB_FLOW_STATUS" name="sigma_SUB_FLOW_STATUS" value="-227"> <span>Tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình và sẽ hoàn thành và cung cấp tờ cần thiết.</span></label> </p> <p> <span>Bạn có thể tải về Mẫu Miễn</span> <a href="http://www.puc.state.tx.us/industry/electric/forms/violence/DepWaivFrm.pdf" style="color:blue" target="_blank" title="Waiver Form"><span>here</span></a>. <span>Xin vui lòng fax tài liệu miễn trừ của bạn cho chúng tôi tại</span> 1.855.215.9090 <span>hoặc gửi email cho chúng tôi tại</span> customercare@v247power.com. </p> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td style="width:250px;vertical-align:middle;"><label><input type="radio" id="sigma_FLOW_STATUS" name="sigma_FLOW_STATUS" value="-104" onclick="fnShowAdditionalFees()" /> <span>Đừng Kiểm Tra Tín Dụng</span></label></td> </tr> <tr> <td style="width:250px;vertical-align:middle;"><label><input type="radio" id="sigma_FLOW_STATUS" name="sigma_FLOW_STATUS" value="-106" onclick="fnShowAdditionalFees()" /> <span>Miễn tiền đặt cọc</span></label></td> </tr> </table> </div> </div> <div class="panel panel-default" style="display:none;"> <div class="panel-heading"><h3>THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN</h3></div> <div class="panel-body"> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order"> <div class="column-order-in"> <div class="label-title">Hãy cho một tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào tài khoản của bạn trực tuyến</div> <div class="text-description"> Tên người dùng và mật khẩu phải 8-18 ký tự</div> </div> </div> </div> <div class="text-tier text-tier clearfix"> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <input type="text" name="customer_username" placeholder="Username"/> </div> </div> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <input type="password" name="customer_password" placeholder="Mật khẩu"/> </div> </div> <div class="column-order column-order3"> <div class="column-order-in"> <input type="password" name="customer_password_2" placeholder="Xác nhận mật khẩu"/> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><h3>Xin vui lòng đọc cẩn thận và cung cấp uỷ quyền</h3></div> <div class="panel-body"> <div class="text-tier text-tier clearfix button-submit"> <div> <p style="text-align:left;"> <input type="checkbox" name="customer_agree_terms_1" value="1"/> <span>Tôi chọn V247 Power Corporation. TX PUCT # 10.210 để cung cấp các dịch vụ năng lượng cho Địa chỉ đã chọn.</span> </p> <p style="text-align:left;"> <input type="checkbox" name="customer_agree_terms_2" value="1"/> <span>Tôi là một người có thẩm quyền để yêu cầu dịch vụ cho các vị trí đã chọn. Bất kỳ yêu cầu tuyển sinh bao gồm dọn vào hay một chuyển đổi chỉ có thể được thực hiện bởi các đơn dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của người nộp đơn. Nếu bạn không phải là một cá nhân ủy quyền, xin vui lòng không gửi yêu cầu của bạn sử dụng cổng thông tin này.</span> </p> <p style="text-align:left;"> <input type="checkbox" name="customer_agree_terms_3" value="1"/> <span>Tôi đã đọc và hiểu tất cả những tiết lộ uỷ quyền và các điều khoản của dịch vụ cho các sản phẩm tôi đã chọn. Bạn có thể xem, in hoặc lưu Điều khoản của tài liệu dịch vụ của bạn<a href="http://v247power.com/customerportal/InfoFiles/tos/TOS.pdf" target="_blank">here</a>.</span> </p> <p> <div> <div class="alert alert-info" style="padding:0px;margin-top:5px;"> <table style="margin:0px;border-style:none;"> <tr> <td><i class="fa fa-info-circle"></i></td> <td><span>Bạn sẽ nhận được một bản sao của các điều khoản của tài liệu dịch vụ qua email hoặc khi được yêu cầu, thông qua thường xuyên bưu điện Hoa Kỳ, mà sẽ giải thích tất cả các điều khoản của thỏa thuận này và làm thế nào để thực hiện quyền huỷ bỏ.</span></td> </tr> </table> </div> <div class="alert alert-info" style="padding:0px"> <table style="margin:0px;border-style:none;"> <tr> <td><i class="fa fa-info-circle"></i></td> <td><span>Nếu bạn đã chọn một dịch vụ trả trước, bạn sẽ không nhận được một hóa đơn và có thể yêu cầu một bản tóm tắt của việc sử dụng và thanh toán nếu cần thiết.</span></td> </tr> </table> </div> </div> </p> </div> <p> <input id="enrollSubmitVi" type="submit" value="GHI DANH"/> </p> </div> </div> </div> <input type="text" hidden="hidden" name="product_id" value="0"/> <input type="text" hidden="hidden" name="product_name" value=""/> <input type="text" hidden="hidden" name="product_price" value="0"/>
<input type="text" hidden="hidden" name="iSigmaCustId" value="1234567891"/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_moving_switching" value=""/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_start_service_date" value=""/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_ESI" value=""/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_EFL" value=""/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_service_address" value=""/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_service_apt" value=""/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_service_city" value=""/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_service_state" value=""/>
<input type="text" hidden="hidden" name="customer_service_zipcode" value=""/> </form> </div>
<div id="orderPlanInfo" class="order-page-right" style="display:none;"> <h2>BẠN ĐANG KÝ CHO <span id="productName">SMART & BRIGHT PLAN 24</span></h2> <div class="order-page-right-content"> <p>[ <span id="utilityProviderName">Utility Name</span> ]</p><p>Địa chỉ Dịch vụ của bạn</p> <p><span id="serviceAddressFull">13126 ABC STREET, HOUSTON CITY TEXAS STATE, 77478</span></p> <p><span id="productPrice" style="font-size:24pt;">5</span><small style="font-size: 10pt;">¢ /kWh*</small></p><p>*Giá trung bình mỗi kWh phản ánh mức sử dụng 2.000 kWh/tháng</p> <p>Gói đăng kí bao gồm: <p> <div><span id="feeChargeDescription">Chi phí sử dụng tối thiểu</span>: <span id="productBaseCharge">$4.5</span></div> <div>Phí chấm dứt hợp đồng sớm: <span id="productETF">$6.0</span></div> </p> </p> </div> </div>
<div id="enrollmentConfirmation" style="display:none;">
Enrollment Notice

<div class="pf-date"></div>
<div>
<span>
<div id="enrollmentWelcomeSection" style="display:none;">
<p>Xin lưu lại thông tin dưới đây để sử dụng khi cần thiết.</p>
</div>
<div id="paymentSuccessfulSection" style="display:none;">
<p><strong><span>Xin Kính Chào </span><span id="customerFullname"></span></strong></p>
Quí khách đã có một chọn lựa tuyệt vời – Cảm ơn đã chọn công ty V247 Power! Cám ơn quí khách đã thanh toán tiền thế chân $150.00. Đây là số mã xác nhận cho giao dịch thẻ tín dụng: <strong><span id="depositReferenceId" ></span></strong>. Lá thư này nhằm xác nhận chúng tôi đã nhận được việc ghi danh trực tuyến mà Quí khách yêu cầu. Dưới đây là chi tiết ghi danh của Quí khách: </div> <div id="enrollmentWelcomeSectionExt1" style="display:none;">
<p><strong><span>Xin Kính Chào </span><span id="customerFullname2"></span></strong></p>
Quí khách đã có một chọn lựa tuyệt vời – Cảm ơn đã chọn công ty V247 Power! Lá thư này nhằm xác nhận chúng tôi đã nhận được việc ghi danh trực tuyến mà Quí khách yêu cầu. Dưới đây là chi tiết ghi danh của Quí khách: </div>
<div id="WaiveDepositSection" style="display:none;">
<p><strong><span>Xin Kính Chào </span><span id="customerFullname3"></span></strong></p>
Quí khách đã có một chọn lựa tuyệt vời – Cảm ơn đã chọn công ty V247 Power! Dựa vào hình thức dịch vụ đã chọn, Quí Khách được miễn trừ đóng tiền thế chân. Lá thư này nhằm xác nhận chúng tôi đã nhận được việc ghi danh trực tuyến mà Quí khách yêu cầu. Dưới đây là chi tiết ghi danh của Quí khách:
</div>
<div id="enrollmentWelcomeSectionExt2" style="display:none;">
<div id = "enrollDetailTable">
<table style="border:none;" style="width:100%;" >
<tr><td style="width:25%;padding:0;border-bottom:none;">Mã Số Ghi Danh:</td style="padding:0;border-bottom:none;"><td><span id="enrollmentCustomerId"></span></td></tr>
<tr><td style="width:25%;">Tên Quí Khách Trên Hợp Đồng:</td><td><span id="customerFullname1"></span></td> </tr>
<tr><td style="width:25%;">Địa Chỉ Sử Dụng Điện:</td><td><span id="customerServiceAddress"></span></td> </tr>
<tr><td style="width:25%;">Địa Chỉ Nhận Hóa Đơn:</td><td><span id="customerBillingAddress"></span></td></tr>
<tr><td style="width:25%;">Mã Số Đồng Hồ Điện (ESI-ID):</td><td><span id="premiseId"></span></td></tr>
<tr><td style="width:25%;">Hợp Đồng Đã Chọn:</td><td><span id="planName"></span> </td></tr>
<tr><td style="width:25%;">Ngày Bắt Đầu Tải Điện:</td><td><span id="requestStartDate"></span> </td></tr>
<tr><td style="width:25%;">Hình Thức Chọn:</td><td><span id="typeOfOrder"></span></td> </tr>
</table>
</div>
<p><strong><u>Những Điều Cần Biết Tiếp Theo:</u> </strong>
<ul style="list-style-type:disc">
<li>Công ty truyền tải điện (TDU) ở khu vực quí khách yêu cầu sẽ hoàn tất thủ tục này. Sau đó, quí khách sẽ nhận được một email xác nhận ngày bắt đầu tải điện mà quí khách đã chọn.</li>
<li>Ngày yêu cầu tải điện có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm TDU hoàn tất việc mở điện trong khu vực quí khách yêu cầu.</li>
<li>Nhân viên Phục Vụ Khách Hàng của V247 Power sẽ liên lạc với quí khách trong vòng một ngày (ngày làm việc) nếu như việc ghi danh trực tuyến gặp trở ngại.</li>
<li><b>Đổi điện theo cách thông thường hoặc tự chọn:</b> Quí khách có quyền hủy bỏ yêu cầu cung cấp điện với V247 Power trong vòng 3 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được bản Điều Khoản Dịch Vụ (trong gói hồ sơ Chào Mừng Khách Hàng) mà không phải trả khoản phí hoặc tiền phạt nào. Để hủy bỏ yêu cầu đổi điện này, xin gọi 1.855.888.9888 hoặc gửi điện thư về customercare@v247power.com.</li>
<li>Việc hủy bỏ hợp đồng, dù nhận được sau 3 ngày làm việc, chúng tôi vẫn không thể bảo đảm; tuy nhiên quí khách có quyền chọn một công ty bán lẻ điện khác. Bất kể lý do hay phương thức nào, việc chấm dứt hay hủy bỏ hợp đồng vẫn ràng buộc trách nhiệm quí khách với V247 trong việc thanh toán các dịch vụ mà V247đã cung cấp cho đến ngày quí khách đổi điện qua một công ty khác.</li>
<li><b>Dịch Vụ Mới/Dọn-Vào: </b>Quyền hủy bỏ nói trên không áp dụng cho trường hợp này. </li>
</ul>
Một lần nữa, cám ơn quí khách đã chọn Công Ty V247 Power! Chúng tôi rất mong được phụng vụ quí khách trong thời gian rất gần!</p>
<p></p>
<p>Xin Chân Thành Cám Ơn,<span></span>
<strong>Bộ Phận Phục Vụ Khách Hàng của V247 Power</strong>
<p></p>
Điện thoại: 1.855.888.9888
Điện thư: <a href="mailto:customercare@v247power.com"> customercare@v247power.com </a>
Trang nhà: <a href="http://www.v247power.com" style="color:blue" target="_blank" title="Website"> http://www.v247power.com</a>
Địa chỉ liên lạc: 9999 Bellaire Blvd., Suite 1133, Houston, TX 77036
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 6 giờ chiều (theo múi giờ Texas)
PUCT#: 10210</p>
<p></p>
<hr>
<p><strong>Giới Thiệu Bạn Bè & Gia Đình!</strong><br>
Khi Bạn Bè & Gia Đình của quí khách ghi danh với chúng tôi, quí khách sẽ được tặng $25.00 tín dụng được áp dụng trên hóa đơn điện. Xin vào trang nhà www.V247Power.com để biết thêm chi tiết.</p>
<hr>
</div> <div id="creditPassedSection" style="display:none;"></div>
<div id="creditNeedDepositSection" style="display:none;">
<p>Cám ơn quí khách đã chọn ghi danh với công ty V247 Power!</p>
<p><strong>Điểm tín dụng của quí khách chưa đạt yêu cầu</strong></p>
<p><strong>Quí khách vẫn có thể ghi danh với chúng tôi với bước tiếp theo:</u></strong>
<ul style="list-style-type:disc">
<li>Xin quí khách thanh toán tiền thế chân để hoàn tất ghi danh này ở phía cuối bằng thẻ tín dụng (Visa, Master, Discover, Amex). </li>
<li>Tiền thế chân để hoàn tất cho ghi danh này là $150.00.</li>
<li>Nếu quí vị có thắc mắc nào, xin gọi cho công ty V247Power 1.855.888.9888 trong giờ làm việc (Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8:00am – 6:00pm) hoặc email <a href="mailto:customercare@v247power.com"> customercare@v247power.com </a>. Mã số ghi danh của quí khách là: <strong><span id="enrollmentCustomerId1"></span></strong>.</li>
</ul></p>
</div> <div id="skipCreditCheckSection" style="display:none;">
<p>Cám ơn quí khách đã chọn ghi danh với công ty V247 Power!</p>
<p><strong><u>Xin Tiếp Tục Bước Tiếp Theo:</u></strong>
<ul style="list-style-type:disc">
<li>Xin quí khách thanh toán tiền thế chân để hoàn tất ghi danh này ở phía cuối bằng thẻ tín dụng (Visa, Master, Discover, Amex).</li>
<li>Vì quí vị không muốn kiểm tra điểm tín dụng, tiền thế chân để hoàn tất cho ghi danh này là $150.00.</li>
<li>Nếu quí vị có thắc mắc nào, xin gọi cho công ty V247Power 1.855.888.9888 trong giờ làm việc (Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8:00am – 6:00pm) hoặc email <a href="mailto:customercare@v247power.com"> customercare@v247power.com </a>. Mã số ghi danh của quí khách là: <strong><span id="enrollmentCustomerId2"></span></strong>.</li>
</ul></p>
</div> <div id="paymentNotSuccessfulSection" style="display:none;">
<p><span>Giao dịch thẻ tín dụng cho số tiền thế chân $150.00 không thành công, vui lòng thử lại lần nữa hoặc gọi cho công ty V247Power 1.855.888.9888 để hoàn tất việc thanh toán. Mã số ghi danh của quí khách là: <strong><span id="enrollmentCustomerId3"></strong></span>.</p> </div> <div id="waiverSection" style="display:none;">
<p>Hãy nhớ lưu lại thông tin dưới đây để sử dụng khi cần thiết.<br>
Mã số ghi danh của quí khách là: <strong><span id="enrollmentCustomerId4"></span></strong></p>
<p><strong><u>Bước tiếp theo: </u> </strong> Vui lòng điền vào mẫu đơn miễn trừ này (<a href="http://www.puc.state.tx.us/industry/electric/forms/violence/DepWaivFrm.pdf" style="color:blue" target="_blank" title="Waiver Form"><span>bấm vào đây</span></a>) và gửi cho chúng tôi qua Fax 1.855.215.9090 or Email <a href="mailto:customercare@v247power.com"> customercare@v247power.com</a>. Nhân viên Phục Vụ Khách Hàng của V247 Power sẽ xem xét đơn và trả lời cho quí khách trong thời gian nhanh nhất. Xin lưu ý rằng việc ghi danh sẽ bị hoãn lại đến khi chúng tôi nhận được đơn và chấp thuận hồ sơ của quí khách.</p>
<p><strong><u>Nếu được chấp thuận:</u> </strong> Quí khách sẽ nhận được một email xác nhận ngày bắt đầu tải điện mà quí khách đã chọn cùng với Số Tài Khoản, Địa Chỉ Sử Dụng Điện, Địa Chỉ Nhận Hóa Đơn, Mã Số Đồng Hồ Điện, và Ngày Bắt Đầu Tải Điện. Khi tài khoản của quí khách được mở, công ty V247 Power sẽ gửi bì thư Chào Mừng đến địa chỉ thanh toán của quí khách. Khi đó, quí khách sẽ nhận được Điều Khoản Dịch Vụ (TOS), Quyền Hạn Khách Hàng (YRAC), và Chi Tiết Giá Sử Dụng Điện (EFL).</p>
<p><strong><u>Xin lưu ý: </u> </strong>Nhớ kiểm tra tài khoản email của quí khách để biết được thông tin về xác nhận chấp thuận ghi danh này. Nếu có thắc mắc, xin liên lạc với Bộ Phận Phục Vụ Khách Hàng 1.855.888.9888 hoặc email <a href="mailto:customercare@v247power.com"> customercare@v247power.com</a>.</p> <p>Cám ơn quí khách đã chọn Công Ty V247 Power! Chúng tôi rất mong được phụng vụ quí khách trong thời gian rất gần!</p>
</div> </span>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
<div id="MAKE_PAYMENT_DIV" style="display:none;"> <div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><span class="ui-float-left ui-mma-icon-balinfo"></span> <span class="lbl_make_pay">THANH TOÁN TRỰC TUYẾN(Online) </span></div> <div class="panel-body"> <div id="DIV_PAYNOW_MSG" class="ui-mma-div-messages"></div> <div> <div class="row col-md-12"> <div class="row col-md-8"> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6"><span class="lbl_pn_payamt">Số tiền thanh toán</span></label> <div class="col-xs-6"> <input class="form-control" type="text" id="txtPaySchedAmount" maxlength="10" size="20" value="150.00" disabled="disabled"> </div> </div> <div class="form-group col-sm-12" style="display:none"> <label class="control-label col-xs-6"><span class="lbl_pn_paydt">Ngày thanh toán</span>:</label> <div class="col-xs-6"> <input class="form-control hasDatepicker" type="text" id="txtPaySchedDate" maxlength="10" size="15" value=""> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div> <div id="CC" class="active"> <h3><span class="lbl_cc_pay">Trả bằng thẻ tín dụng</span></h3> <div id="CC_ENTRY_TAB" class="row col-md-12"> <div class="row col-md-8"> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6" for="selCCType"><span class="lbl_cc_type">Loại thẻ tín dụng</span></label> <div class="col-xs-6"> <select class="form-control" id="selCCType" name="selCCType"> <option value=""></option> <option value="Amex">American Express</option> <option value="Discover">Discover</option> <option value="Master">Master</option> <option value="Visa">Visa</option> </select> </div> </div> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6"><span class="lbl_cc">Card</span></label> <div class="col-xs-6"> <div class="input-group"> <div class="input-group-addon"><i class="fa fa-credit-card"></i></div> <input class="form-control" type="text" name="txtCCNum" id="txtCCNum" size="20" maxlength="16" /> </div> </div> </div> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6"><span class="lbl_cc_sc"><br /> Mã bảo vệ</span></label> <div class="col-xs-4"> <div class="input-group"> <div class="input-group-addon"><i id="ccToolTip" class="fa fa-question"></i></div> <input class="form-control" type="text" name="txtCCPin" id="txtCCPin" size="4" maxlength="4" /> </div> </div> </div> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6"><span class="lbl_cc_expmonyr">Hết hạn tháng /năm</span></label> <div class="col-xs-3"> <select class="form-control" id="selExpMM" name="selExpMM"> <option value=""></option> <option value="01">01</option> <option value="02">02</option> <option value="03">03</option> <option value="04">04</option> <option value="05">05</option> <option value="06">06</option> <option value="07">07</option> <option value="08">08</option> <option value="09">09</option> <option value="10">10</option> <option value="11">11</option> <option value="12">12</option> </select> </div> <div class="col-xs-3"> <select class="form-control" id="selExpYYYY" name="selExpYYYY"> <option value=""></option> <option value="2016">2016</option> <option value="2017">2017</option> <option value="2018">2018</option> <option value="2019">2019</option> <option value="2020">2020</option> <option value="2021">2021</option> <option value="2022">2022</option> <option value="2023">2023</option> <option value="2024">2024</option> <option value="2025">2025</option> <option value="2026">2026</option> </select> </div> </div> </div> <div class="col-md-3"> <div class="ccardsecimg"></div> </div> </div> <!-- main row --> </div> </div> </div> <div> <div> <h3>Billing Address</h3> <div> <div> <div class="col-xs-12"> <input type="checkbox" name="cbxPayBillAddr" id="cbxPayBillAddr" value="B" onclick="javascript:loadCurrentAddress()" style="display: none;"> <span>Sử dụng Địa chỉ gửi thư</span> </div> </div> <div class="row col-md-8"> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6" for="txtPayCustName"><span>Tên</span>*</label> <div class="col-xs-6"> <input class="form-control" type="text" id="txtPayCustName" maxlength="50"> </div> </div> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6" for="txtPayCustAddress1"><span>Địa chỉ</span>*</label> <div class="col-xs-6"> <input class="form-control" type="text" id="txtPayCustAddress1" maxlength="50"> </div> </div> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6" for="txtPayCustCity"><span>Thành phố</span>*</label> <div class="col-xs-6"> <input class="form-control" type="text" id="txtPayCustCity" maxlength="50"> </div> </div> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6" for="txtPayCustState"><span>Tiểu bang</span>*</label> <div class="col-xs-6"> <input class="form-control" type="text" id="txtPayCustState" maxlength="2"> </div> </div> <div class="form-group col-sm-12"> <label class="control-label col-xs-6" for="txtPayCustZip"><span>Mã Bưu Chính</span>*</label> <div class="col-xs-6"> <input class="form-control" type="text" id="txtPayCustZip" maxlength="9"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div id="DIV_PAY_NOW_AUTHORIZE" class="row col-md-12"> <h3><span class="lbl_authorize">ủy quyền</span></h3> <div class="form-group col-sm-12"> <div class="col-xs-12"> <input type="checkbox" id="cbxPayAuth" name="cbxPayAuth" value="Y"> <span class="lbl_auth_payment">Ủy quyền thanh toán</span> </div> </div> </div> <div class="form-actions1"> <h3></h3> <div id="DIV_PAY_BILL" class="row col-md-12"> <button class="btn btn-primary" name="cmdPayNow" id="cmdPayNow"><i class="icon-money"></i> <span class="lbl_submit_payment">Gửi thanh toán</span></button> <button class="btn" name="cmdPayNowCancel" id="cmdPayNowCancel"><span class="lbl_cancel">Hủy bỏ</span></button> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
<img src="/newv247/wp-content/themes/Divi/images/ajax-loader2.gif" id="imgLoader" style="display: none;">